การประชุมเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มในปี 2562

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 61 ณ ห้าง Promenada ศูนย์ DEPA กลุ่ม CMDH ได้จัดการประชุม เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มในปี 2562 โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม และเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมกับธุรกิจเข้าด้วยกัน ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โดยมีทิศทางดังนี้
1. สร้างนวัตกรรมร่วมกับสถาบันศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
2. เชื่อมโยงธุรกิจของสมาชิกภายในกลุ่ม
3. จัดให้มี Digital Academy ที่จะให้บริการทั้ง Online และ Offline
4. กำหนดสถานที่ทำงานของกลุ่ม CMDH
5. มีร้านจำหน่าย Software และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่ม CMDH
6. เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆให้กว้างขวางขึ้น