CMDH คืออะไร

เครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่

เราคือกลุ่มนักดิจิทัลที่เกิดจากการรวมตัวกัน ภายใต้การผลักดันและสนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมดิจิทัล) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพและเช่ือมโยงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ 2561

member-cluster

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ ในการพัฒนาศักยภาพหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของต้นน้ำ กลางนํ้า และปลายนํ้า (Value Chain) สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมระดับ SMEs ที่มีอยู่เดิม ทั้งด้านข้อมูล การใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ และบุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อมารองรับและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มตามนโยบายรัฐบาล

Chiang Mai Digital Hub : CMDH

ประวัติความเป็นมา

CMDH [กลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่] เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนทํางานด้านอุตสาหกรรม ดิจิทัลที่มีผลงานในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้องการรวมศักยภาพด้านดิจิทัล รวมถึงร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงและส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) โดยก่อตั้งเมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 และมีการดําเนินงานอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

สร้างและขยายกลุ่มเครือข่ายกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจด้านดิจิทัลเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ( มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง) รวมถึงนําความรู้และศักยภาพของแต่ละบริษัทมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบความต้องการของ SME และให้ความรู้ความเข้าใจการใช้ดิจิทัลมาแบ่งปัน

เป็นกลุ่มเชื่อมโยงการทํางานของกลุ่มเอกชนด้านดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยง กับหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนงานด้านดิจิทัล เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (DEPA) , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย

สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลที่สามารถทํางานได้จริง ด้วยความสามารถในการเข้าถึงและความเข้าใจด้านบุคลากรด้านดิจิทัล โดยทางกลุ่มมีการเข้าไปแนะนําตัวกับสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจ เข้าร่วมงานกับสมาชิกในกลุ่มตลอดทั้งปี

ดําเนินงานตามความเชื่อมั่นของกลุ่มว่าการที่เรารวมตัวกันได้นั้นจะสามารถช่วย ขับเคลื่อนการพัฒนา SME ประเทศไทยให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพ และขยายโอกาสด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้

ด้วยอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงเร็วมากทําให้การแข่งขันด้านธุรกิจต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เรากลุ่ม CMDH ขอเสนอตัวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของธรุกิจ SME ที่จะก้าวไปพร้อมกัน