Lanna Digital Tech Talk Show 2019

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ ในมหกรรมสุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลล้านนา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นเมือง IT เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล

            ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลล้านนา 2019 ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบนสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและกลไกการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ รวมถึงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ การนำเสนอธุรกิจและบริการสมาชิกเครือข่าย CMDH อาทิ Digital Marketing Trends Talk and LINE Platform เครื่องวัดมลพิษในอากาศ รถบังคับระบบ AR แขนกล เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ เครื่องปริ้นโมเดลสามมิติ ระบบจำลองโครงสร้างเมืองและอาคารสามมิติ อากาศยานไร้คนขับ ระบบตรวจจับใบหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ และระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ เป็นต้น

            ทั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้พัฒนาศักยภาพ ของตนเองให้สามารถแข่งขันได้ ที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นช่องทางนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับวิสาหกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นการสร้างฐานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต